Informacje na temat XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

W maju 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego odbywać się będą
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – wydarzenie inicjowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
w celu zintegrowania działań na rzecz:
 rozwoju i ochrony instytucji rodziny;
 upowszechniania dobrych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny;
 przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji;
 koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej,
organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji działań na rzecz ochrony
rodzin: dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Hasło Świętokrzyskich Dni Profilaktyki brzmi: „DOŚWIADCZENIE TRAUMY W BIEGU
ŻYCIA RODZINY”

Patronatem honorowym całe wydarzenie objęli:
– Biskup Diecezji Kieleckiej
– Wojewoda Świętokrzyski
– Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dzięki współpracy i zaangażowaniu licznych
instytucji odbędzie się:
– konferencja inauguracyjna – organizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.
Konferencję poprzedzi Msza św. pod przewodnictwem ks. Kamila Banasika – duszpasterza
trzeźwości diecezji kieleckiej;
– „Dzień młodzieżowy” – organizowany przez Kuratora Oświaty w Kielcach;
– „Dni naukowe” – organizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/21668,XIX-Swietokrzyskie-Dni-Profilaktyki.html