RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany będą korzystne dla nas wszystkich – dając większe poczucie bezpieczeństwa, transparentności i łatwości dostępu do danych.

  1. Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe w zakresie nazwy firmy, imiennego przedstawiciela firmy, adresu poczty elektronicznej zostały pozyskane przez właściciela Polskiej Prasy Lokalnej – Polski Dom Mediów Sp. z o.o.z siedzibą: ul. Jutrzenki 97; 02-231 Warszawa (administrator danych), ze źródeł publicznie dostępnych.
  2. Celem serwisu informacyjnego Polska Prasa Lokalna jest informowanie informowanie o wydarzeniach z różnych sektorów gospodarki, kultury, sportu, wydarzeń politycznych, w tym do informowania o organizowanych wydarzeniach takich jak targi, workshopy, study press, konferencje prasowe, seminaria i inne. Dopuszczalność przetwarzania danych w wyżej wskazanym celu uzasadniona jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Do Pana/Pani danych osobowych nie będą miały dostępu podmioty trzecie. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
  5. Informujemy, że wysyłane informacje będą mogły być oparte o Pani Pana wcześniejszą aktywność na naszych stronach. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
  8. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z nami poprzez maila lub wysyłając pismo na adres siedziby : Polski Dom Mediów Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 97; 02-231 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe” – redakcja@polskaprasalokalna.pl
  9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
  10. W razie Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy wysyłać wiadomość z tematem 'WYPISZ’ na adres: redakcja@polskaprasalokalna.pl